De School

In de leerlingenraad zitten kinderen uit de bovenbouw die gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die graag allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad, die een paar keer per schooljaar plaatsvinden. Bij iedere vergadering is een directielid aanwezig. Er wordt een agenda opgesteld en er wordt een verslag gemaakt van ieder overleg.

Na spannende verkiezingen zijn in de leerlingenraad 2022-2023 gekozen: 

groep 6A: Tygo Quirijnen

groep 6B: Imme Wens

Groep 6C: Iris Meester

Groep 7A: Janne Heule

Groep 7B: Merel Boonman

Groep 8A: Janey van Looff

Groep 8B: Abel Oomens

 

Wij vinden het superleuk om met de school ideeën te bedenken, zodat iedereen zich veilig en fijn voelt op De Brakken.

Muziek

Muziek maken is leuk! Wetenschappelijke onderzoeken hebben bewezen, dat muziek maken een positieve invloed heeft op de intelligentie en de sociale vaardigheden van kinderen. Samen muziek maken versterkt het groepsgevoel, de discipline en verbetert de sociale- en emotionele vaardigheden.

Op onze school krijgen de kinderen structureel muziekles aangeboden.  Deze lessen worden gegeven door twee vakdocenten van het Kunstpodium. Zij stimuleren de creatieve, sociale en muzikale ontwikkeling door middel van lezen, noteren, luisteren, bespreken, beleven, maken, bewegen, spelen, zingen en presenteren.

Aantal lessen per leerjaar

 • De kinderen in de groepen 1 t/m 4 krijgen in totaal 30 lessen aangeboden.
  Lesduur per les: 30 minuten
 • De kinderen in de groepen 5 t/m 8 krijgen in totaal 20 lessen aangeboden. 

Lesduur per les: 45 minutenSpelling

Spelling staat in groep 3 t/m 8 op het lesrooster. 

In groep 3 zijn de lessen in het eerste half jaar geïntegreerd in de methode Veilig Leren Lezen. De kinderen leren hierbij klankzuivere woorden correct schrijven. Hierbij is een duidelijke combinatie met het lezen zichtbaar. In de tweede helft van het schooljaar wordt er een overgang gemaakt naar de methode die gebruikt wordt in groep 4 t/m 8. Hierbij blijft de methode Veilig Leren Lezen de rode draad in het geheel.

In groep 4 t/m 8 gaan we uit van categorieën. Aan het begin van een blok wordt er gestart met een signaaldictee. Vervolgens oefenen de leerlingen 3x per week met woorden uit 1 categorie. Bijvoorbeeld woorden met au/ou. Na 4 weken volgt een controledictee waarin de categorieën van de afgelopen weken door elkaar getoetst worden.

Vanaf groep 5 stellen de leerlingen n.a.v. het signaaldictee hun eigen doelen voor het komende blok op. Hierbij wordt bepaald bij welke categorie er nog extra oefening of ondersteuning nodig is.  

Opbouw van de les

 • In les 1 wordt de regel behorende bij de categorie uitgelegd. In les 2 en 3 wordt deze herhaald. 
 • Bij de start en afsluiting van de les wordt er gebruik gemaakt van een coöperatieve werkvorm waarbij alle leerlingen actief meedoen aan de les.
 • De leerlingen krijgen 15 woorden uit deze categorie, welke voorgedrukt staan op papier.
 • Leerlingen met extra oefening kleuren de categorie in elk woord.
 • Elk woord wordt afgedekt, opgeschreven en gecontroleerd. Dit wordt bij elk woord 2 keer gedaan
 • Als de leerlingen klaar zijn zoeken ze een klasgenoot op die ook klaar is. Samen maken ze een dictweetje, waarbij ze elkaar 5 woorden van die les laten opschrijven. ook deze woorden worden gecontroleerd.
 • Tot slot is er activiteit 3, waarbij de leerlingen opdrachten maken uit het werkboek van Spelling in Beeld. Ook hierbij staat de categorie van die week centraal.

Hoe werkt het differentiëren in de praktijk?

 • De kinderen die de doelen voor spelling behaald hebben, doen mee met les 1 en bepalen daarna zelf ( n.a.v. eerder gestelde doelen) of ze les 2 + 3 meedoen. Als ze niet meedoen, werken ze in een project voor taal.  
 • De kinderen die nog moeite hebben met spelling, krijgen minimaal 1 keer per week extra leertijd, waarbij de woorden nogmaals geoefend worden.

Voor onderzoekers heeft de wereld geen grenzen. Onze leerlingen willen het onbekende ontdekken. Ze zijn verwonderd over nieuwe werelden die voor ze opengaan. Blink Wereld helpt hen de aangeboren nieuwsgierigheid te gebruiken en de onderzoeker in de leerlingen wakker te maken.

Blink Wereld – geïntegreerd heeft een heldere structuur. Thema’s zijn hierin leidend. Klimaatverandering, verschillen tussen culturen of de verdeling van ons voedsel. De thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van onze leerlingen, waardoor ze gemakkelijk geïnteresseerd raken. De verschillende onderdelen van wereldoriëntatie komen vanzelf aan bod. Inclusief burgerschap. 

In elk thema werkt de leerkracht samen met de leerlingen aan een eindopdracht. Alles wat ze leren, kunnen ze direct inzetten om deze opdracht te vervullen. Zo ontdekken ze de wereld en tegelijkertijd waarom ze dat verder helpt. Op school en in hun leven.

Schooltijden

Groep 1 t/m 4

 

's morgens

's middags

Maandag

8.30 uur tot 12.15 uur

13.30 uur tot 15.30 uur

Dinsdag

8.30 uur tot 12.15 uur

13.30 uur tot 15.30 uur

Woensdag

8.30 uur tot 12.15 uur

 

Donderdag

8.30 uur tot 12.15 uur

13.30 uur tot 15.30 uur

Vrijdag

8.30 uur tot 12.15 uur *

 

*Groep 1 is de gehele vrijdag vrij

Groep 5 t/m 8

 

's morgens

's middags

Maandag

8.30 uur tot 12.15 uur

13.30 uur tot 15.30 uur

Dinsdag

8.30 uur tot 12.15 uur

13.30 uur tot 15.30 uur

Woensdag

8.30 uur tot 12.15 uur

 

Donderdag

8.30 uur tot 12.15 uur

13.30 uur tot 15.30 uur

Vrijdag

8.30 uur tot 12.15 uur

13.30 uur tot 15.30 uur

Sport‘s Cool

Er is in school een aanbod van Sport’s Cool lessen na schooltijd. Voor 15 euro kan een kind gedurende een periode van 6 weken, 1 keer per week, aan diverse sportactiviteiten deelnemen in de gymzaal op school. https://www.sport-s-cool.nl/


Art’s Cool

Ook hebben we naschools programma voor Kunst en Cultuur. Er zijn een aantal blokken  van 6 lessen. Elke les duurt een uur. Deelnemen kost 15 euro per blok. https://arts-cool.nl/?p=1