Notulen M.R. - vergadering d.d. 20-03-2018

Betreft:           Notulen M.R. - vergadering d.d. 20-03-2018

 

Aanvang:

20.00

Plaats:

Koffiekamer – de Brakken

Aanwezig:

J van Zuijlen  (o-mr en voorzitter), J Brouwers (p-mr en secretaris), M Schrauwen (p-mr en notulist), P Manniën (o-mr en penningmeester), K van Hamont (p-mr), M Backx (o-mr), W Avontuur (o-mr en gmr-lid) en K van Kleef (p-mr), C. Broeders (p-mr en gmr-lid), R van Enschot (o-mr)

Afwezig:

 

Agendapunten:

Acties:

 

 

 1. Opening en mededelingen (Johan)

 

 •  

 

 1. Notulen/ actiepunten M.R. vergadering d.d. 2018-01-30 (Johan)

 

 

Datum & agendapunt

Actielijst M.R. vergaderingen

Wie

20180130.6a

Afspraken maken i.v.m. overleg MR en OR

Johan

20180130.8a

Volgende vergadering evaluatie gezonde school inplannen.

Renske

20180130.9a

Uitwerken jaarverslag MR 2016-2017

Martijn

 

 

 1. Ingekomen stukken (Joost)

 

 • M.R.-magazine februari/ maart’18
 • Mail m.b.t. vraag CITO LOVS 3.0 – Martijn heeft deze al beantwoord.
 • Mail m.b.t. verkeersveiligheid – deze staat op de agenda.

 

 

 1. Terugkoppeling vanuit de team (Martijn)

 

21-2-2018 (teamvergadering):

 • Trendanalyse bespreken met team (zie agendapunt 13).
 • Traject CED n.a.v. groepsbesprekingen (actiepunten verder uitwerken)
 • Lineair rekenen/ ondersteuningsuren
 • bouwvergaderingen

 

7-3-2018 (studiedag):

 • groep 1-2: fonetisch bewustzijn, letters in de klas en groepsplannnen
 • groep 3: creëren van meer leestijd in de methode VLL + wat te doen bij risicoleerlingen + groepsplan.
 • Groep 4: inzet van duolezen en tutor lezen verder uitwerken + wat te doen bij risicoleerlingen + groepsplan.
 • Groep 5 t/m 8: inzet luisterboeken en boekenbabbels + wat te doen bij risicoleerlingen + groepsplan.

 

 

 

 

 1. Terugkoppeling vanuit de G.M.R. (Carola/ Wideke)

 

 • Zie notulen GMR.
 • Vakantierooster 2018-2019: wanneer wordt dit gepubliceerd? Wideke stuurt dit door zodat we dit z.s.m. naar alle ouders kunnen communiceren.

 

 

Wideke

 1. Verkeersveiligheid rondom de school

 

 • Brief ouder: signaal dat (sinds het afsluiten van de poorten Biezelaar/ Gagelrijs) het momenteel té druk wordt aan de Sweensplein/ Mosselaar zijde.
 • We zetten dit signaal door naar de werkgroep Verkeer met o.a. Ellen Castelijns en Bregje Hoeks als vertegenwoordigers vanuit het team (+ ouders vanuit de ouderraad).
 • We geven wel als tip; maak parkeermogelijkheden iets verder van de school (met o.a. Sweensplein) inzichtelijk voor ouders, bespreek met gemeente het eenrichtingsverkeer en misschien kunnen we ergens anders ook nog een oversteekplaats maken? Martijn stuurt de mail door naar de commissie en Johan zal de mail van deze moeder beantwoorden.
 • Ontvluchting bij calamiteit: hiervoor is een ontruimingsplan wat voldoet aan de eisen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Martijn/ Johan

 1. Evaluatie gezonde school (Renske)

 

 • Watertappunt wordt na Pasen weer geplaatst. Wordt vooraf gecontroleerd op legionella (moet een juiste klep in het buitenkraantje geplaatst worden).
 • Binnen het team nog een keer het protocol doornemen en de afspraken herhalen. Kim zal hierover een mailtje sturen.
 • Rond de avondvierdaagse ook weer een stukje in de nieuwsbrief plaatsen.

 

 

 

 

Kim

 1. Organisatieontwikkelingen Nuwelijn

 

 • Johan licht toe hoe de procedure gaat lopen voor een nieuwe directeur cluster Rijen.
 • Per 1 april ‘18 is de bedoeling om de directeur voor cluster Rijen te presenteren.
 • Daarna zal deze directeur op de Brakken (en op de Jozef en BVM) aan de slag moeten om de MT laag in te regelen. Hierbij zal instemming nodig zijn vanuit de M.R. en wordt de rol van de MR actiever.

 

 

 1. Begroting Brakken (realisatie 2017 en begroting 2018)

 

 • We vragen Jeroen om deze stukken door te sturen naar de M.R. Mochten er hier vragen over zijn dan kunnen we deze per mail stellen.

 

 

Jeroen

 1. Bespreken schoolplan

 

 •  N.v.t.

 

 

 1. Beleidsvoorstellen bestuur

 

 • N.v.t.

 

 

 1. Jaarrekening bestuur

 

 • N.v.t.

 

 

 

 

 1. Trendanalyse, SVZ opbrengsten

 

 • Zie bijlage.
 • De tussenopbrengsten zien er positief uit en we voelen als team dat we grip krijgen op de situatie. Uiteraard blijven er nog wel een aantal speerpunten de aandacht vragen op de Brakken:
 • Voorbereidend en technisch lezen groep 1-4
 • Begrijpend lezen groep 5-8
 • ICT onderwijs

 

 

 1. rondvraag

 

 • leerlingenraad: Kees licht toe wat er met de leerlingenraad allemaal gedaan is. Belangrijk om vanuit een leerkracht dit wel goed te blijven volgen.
 • Etentje MR om 18.30 bij la Cubanita, Tilburg. 18.00 verzamelen op de Brakken (poort Sweensplein). Maud en Petra rijden vanuit Rijen, Kim komt rechtstreeks.

 

 

 

Datum & agendapunt

Actielijst M.R. vergaderingen

Wie

20180320.5a

Doorsturen vakantierooster Nuwelijn zodat we dit in een volgende nieuwsbrief kunnen plaatsen voor de ouders.

Wideke

20180320.6a

Doorsturen signaal verkeersveiligheid rondom de school aan werkgroep verkeer.

Martijn

20180320.6b

Beantwoorden mail verkeersveiligheid rondom de school.

Johan

20180320.7a

Binnen het team nog een keer het protocol ‘gezonde school’ doornemen en de afspraken herhalen.

Kim

20180320.9a

Doorsturen realisatie begroting 2017 en begroting 2018 aan de leden van de MR of tijdens een volgende vergadering deze komen toelichten.

Jeroen

 

 

Agendapunten volgende vergadering:

 • Leerlingenraad (Kees)
 • Jaarverslag bestuur (Jeroen navragen of dit er is).
 • Instemmen formatieplan 2018-2019 (Jeroen/ Martijn)
 • Instemmen vakantierooster (Jeroen/ Martijn)
 • Verkiezingen (Kim)

 

Data M.R. vergaderingen 2017-2018:

 • 5e M.R. vergadering: dinsdag 15 mei ’18 (20.00 – 22.00, KBS de Brakken)
 • 6e M.R. vergadering: dinsdag 26 juni ‘18 (20.00 – 21.00, koffiekamer KBS de Brakken, hierna de borrel met de oudervereniging)
Bijlagen:
BestandBeschrijving
Bewaar het bestand notulen M.R. vergadering d.d. 2018-3-20.pdfNotulen M.R. - vergadering d.d. 20-03-2018Notulen M.R. - vergadering d.d. 20-03-2018
  Bezoekadres:
Burg. Sweensplein 7

5121 EM Rijen
0161-22 30 74
  KOC de Brakken
is onderdeel van
Stichting Nuwelijn en Muzerij
 

© 2020 KOC de Brakken