Notulen M.R. - vergadering d.d. 26-06-2018

Betreft:                Notulen M.R. - vergadering d.d. 26-06-2018

 

Aanvang:

19.30

Plaats:

Koffiekamer – de Brakken

Aanwezig:

J Brouwers (p-mr en secretaris), M Schrauwen (p-mr en notulist), P Manniën (o-mr en penningmeester), M Backx (o-mr), W Avontuur (o-mr en gmr-lid), C. Broeders (p-mr en gmr-lid), R van Enschot (o-mr), K van Hamont (p-mr), J van Zuijlen (o-mr en voorzitter), K van Kleef (p-mr), Jeroen Sterk (directeur)

Afwezig:

 

Agendapunten:

Acties:

 

 

 1. Opening en mededelingen (Petra)

 

 • Johan en Kim sluiten later aan i.v.m. sollicitatie gesprekken adjunct-directeur. Petra zal tot die tijd voorzitten.

 

 

 1. Notulen/ actiepunten M.R. vergadering d.d. 2018-05-15

 

 

Datum & agendapunt

Actielijst M.R. vergaderingen

Wie

20180515.7a

Verkiezingen en afscheid huidige leerlingenraad.

Maud, Kees en Renske

20180515.11a

Opzet verkiezingen doormailen naar de overige leden van de MR

Kim

20180515.14a

Stukje nieuwsbrief m.b.t. avond vierdaagse i.c.m. gezonde school.

Renske

 

 

 

 1. Ingekomen stukken (Joost)

 

 • Info M.R. magazine.
 • Mail Thieu over basis- of overlegmodel: we adviseren team te kiezen voor een overlegmodel. Bij deze vastgesteld!
 • Mail studiedag: deze is beantwoord door Martijn.

 

 

 

 

 1. Terugkoppeling vanuit de team (Martijn)

 

13-6-2018 (studiedag):

 • De leerkrachten zijn met elkaar in gesprek gegaan over de invulling van de startgesprekken.
 • Er is een workshop geweest rondom Cloudwise waar de hele stichting sinds eind mei mee werkt.
 • Het team heeft uitleg gekregen over de invulling van de studiedagen en de speerpunten van komend schooljaar.
 • Theek 5 heeft een boekenbabbel verzorgd, dit heeft de leerkrachten weer inspiratie gegeven voor de eigen boekenbabbels in de klas.
 • Meneer Rob heeft een vast contract gekregen en dat hebben we op deze dag gevierd met een heerlijk stukje taart!

 

 

 1. Terugkoppeling vanuit de G.M.R. (Carola/ Wideke)

 

 • Zie notulen - bijlage.
 • Financieel: jaarverslag en jaarrekening positief.
 • Onderwijskwaliteitsplan: wat wordt bedoeld met een beloning wanneer je binnen 1 jaar twee doelen bereikt?
 • Verder akkoord.

 

 1. Verkiezingen (Kim)

 

 • Er zijn geen aanmeldingen geweest op de oproep waardoor Maud herkozen wordt.
 • Vanuit het personeel zullen Martijn, Carola en Kees stoppen en zullen Arie, Thieu en de nieuwe adjunct toegevoegd worden.

 

 

 1. Reglement M.R. (Wideke)

 

 • In concept willen we het ‘oude’ reglement overnemen.
 • We zullen alleen in het reglement aanpassen dat de adjunct als personeelslid wel toegevoegd mag worden.
 • Wideke past dit aan een stuurt dit door naar Martijn.

 

 

 

Wideke

 1. Stand van zaken vacatures (Wideke)

 

 • Op woensdag 30 mei heeft Johan samen met Kim , namens de MR zitting genomen in de Benoeming Advies Commissie (BAC) voor de interne werving van een adjunct.
 • Tijdens deze gesprekken zijn naar ons oordeel geen benoembare kandidaten naar boven gekomen.
 • Na aanleiding van punt 1 heeft Niels Johan bevraagd of wij als MR er over eens waren de vacature extern uit te zetten. Dit heb ik via mail bij jullie getoetst en daarna Niels aangegeven dat wij als MR hiermee akkoord zijn.
 • Op maandag 11 juni is de benoemingsadvies commissie (BAC) bijeen gekomen met enkele vertegenwoordigers uit het team om de tijdelijke leemte op te vullen bij afwezigheid van een locatieverantwoordelijke/ adjunct. Daarin is afgesproken dat het MT van de Brakken dit samen met Cor oppakt. Iemand tijdelijk aanstellen genoot niet de voorkeur en schept verwachtingen.
 • Op dinsdag 26 juni hebben Johan (oudergeleiding MR) en Kim (personeel geleding MR) samen met Marjolein (team) en Cor (directeur) de sollicitatiegesprekken welke voorvloeien uit de nieuwe vacature (die zowel intern als extern is uitgezet). Hiermee is de BAC weer van dezelfde samenstelling wat meer recht doet aan de kandidaten (allemaal zelfde gesprekken).

 

 

 1. Jaarplan KBS de Brakken - ter goedkeuring (Martijn)

 

 • Zie bijlage! Met onderstaande aanpassingen is deze formeel akkoord bevonden door de M.R. Renske heeft via de mail ook nog een aantal wijzigingen doorgestuurd naar Jeroen en Martijn die aangepast moeten worden!
 • Hoe sluit het kwaliteitsplan van Nuwelijn aan in het jaarplan? We hebben hier ruimte voor ingeruimd binnen ons jaarplan om niet aan de voorkant al te stapelen.
 • Pag. 9: KOV de Brakken aanpassen
 • Pag 15.: oo (2e regel)
 • Pag. 13: intergrale à integrale

 

 

 1. Schoolgids KBS de Brakken – ter instemming (Martijn)

 

 • Zie bijlage! Met onderstaande aanpassingen is deze formeel akkoord bevonden door de M.R.
 • Pag. 4: kernwoorden ‘werken op het leerplein’ en ‘vakleerkracht gym’ anders omschrijven.
 • Pag. 7: op de jezelf aanpassen
 • Pag. 9: 2 pestcoördinatoren aanpassen
 • Pag. 10: mevr. Hoeks en dhr. Kleemans – aanpassen met meester en juf. + voornaam.
 • Pag. 11: aangaan wordt uitbreiden + communicatie met ouders verder uitleggen qua volgorde.
 • Pag. 13: onderste stukje even aanpassen en verhelderen.
 • Pag. 14: eindtoets aanpassen (staat nu 2014-2015 in).
 • Pag. 16: verdraag-zaamheid
 • Pag. 19: verwijzing naar tussenschools + 6.4 1e zin (ook teamleden toepassen).

 

 

 1. Ouderkalender KBS de Brakken – ter instemming (Martijn)

 

 • Zie bijlage! Deze is formeel akkoord bevonden door de M.R.
 • Alleen de Rijense jaarmarkt is niet opgenomen op deze kalender. Deze wordt nog toegevoegd.
 • We besluiten in de M.R. dat we 100 stuks laten drukken die ouders kunnen ophalen. Uiteraard sturen we hem ook als pdf. op naar de ouders.

 

 

 1. rondvraag

 

 • Folder gemeente ‘meedoen regeling’. Op Nuwelijn niveau hebben we afgesproken dat we deze folder gaan opnemen in het startpakket voor nieuwe ouders. Vanuit de GGD is voorgesteld om contactpersoon voor scholen te zijn om de volgende stap na signaleren te kunnen zetten.
 • Leerlingenraad: De oude leerlingenraad is door Jeroen bedankt voor de bewezen diensten en de nieuwe leerlingenraad is geïnstalleerd. Kees zal aan Thieu vragen om de opstart te doen met de kinderen – belangrijk is om in één leerjaar wel één doel te behalen.

 

 

 

 

 

Kees

 

Datum & agendapunt

Actielijst M.R. vergaderingen

Wie

20180626.7a

Reglement MR aanpassen en doorsturen naar Martijn.

Wideke

20180626.12a

Overdragen leerlingenraad (voor de start) aan Thieu.

Kees

 

 

Agendapunten volgende vergadering:

 • Gezamenlijk agendapunt met Oudervereniging: ‘Gezonde School’.

 

Voorstel Data M.R. vergaderingen 2018-2019:

 • 1e MR vergadering: maandag 24 september 2018 (20.00 – 22.00, KBS de Brakken)
 • 2e MR vergadering: maandag 19 november 2018 (20.00 – 22.00, KBS de Brakken)
 • 3e MR vergadering: maandag 28 januari 2019 (20.00 – 22.00, KBS de Brakken)
 • 4e MR vergadering: maandag 25 maart 2019 (20.00 – 22.00, KBS de Brakken)
 • 5e MR vergadering: maandag 13 mei 2019 (20.00 – 22.00, KBS de Brakken)
 • 6e MR vergadering: dinsdag 25 juni 2019 (staat vast i.v.m. borrel samen met OR, vanaf 21.00 uur).

 

Bijlagen:
BestandBeschrijving
Bewaar het bestand notulen M.R. vergadering d.d. 2018-06-26.pdfNotulen M.R. - vergadering d.d. 26-06-2018Notulen M.R. - vergadering d.d. 26-06-2018
  Bezoekadres:
Burg. Sweensplein 7

5121 EM Rijen
0161-22 30 74
  KOC de Brakken
is onderdeel van
Stichting Nuwelijn en Muzerij
 

© 2020 KOC de Brakken