Rekenen

Rekenen

Rekenen vinden we een belangrijk vak. Het rooster borgt, dat we expliciet aandacht besteden aan rekenen en aan het automatiseren van het geleerde. We constateren dat rekenen in toenemende mate taliger is geworden, en dat dit bij steeds meer leerlingen leidt tot problemen. Daarom richt het automatiseren zich op kale sommen (om de basisvaardigheden goed in te slijpen). Leren rekenen kan gekenschetst worden als een stapeling van kennis en vaardigheden. Naast onze rekenmethode hanteren we , indien nodig, "Het Rekenmuurtje" waarin de basisbewerkingen worden gevisualiseerd. Op deze manier krijgen de leerlingen zicht op hun eigen basiskennis en kunnen ze vervolgens zelf kiezen met welk steentje uit de muur ze gericht aan de slag gaan. 

Differentiëren

De groepen 3-4 volgen de basisinstructie. De kinderen met een verdiept arrangement kunnen na een verkorte instructie in de klas aan de slag met hun verwerking en daarna met de uitdagende verwerkingsstof. De kinderen met een intensief arrangement krijgen verlengde instructie en verwerking onder begeleiding, in een klein groepje in de tussenruimte.

Om goed aan te kunnen sluiten op het rekenniveau van de leerlingen hebben we in de groepen 5-6 en 7-8 de rekentijd op elkaar afgestemd. De kinderen met een verdiept arrangement krijgen een verkorte instructie in de klas en krijgen uitdagende verwerkingsstof aangeboden op het Leerplein onder begeleiding van een onderwijsassistent of leraarondersteuner. De kinderen met een eigen leerlijn voor rekenen maken gebruik van het niveau werkboek van de methode.

Inzet van ICT in ons rekenonderwijs

In de groepen 7 en 8 is er voor iedere leerling een chromebook beschikbaar. Ook in de overige groepen wordt gebruik gemaakt van tablets, chromebooks of laptops. Digitale leermiddelen maken het steeds meer mogelijk om leerstof op maat aan te bieden aan de individuele leerling. 
In de groepen 7 en 8 wordt in de rekenles gebruik gemaakt van Getal en Ruimte junior. De rekenopdrachten worden digitaal verwerkt. Toetsen worden wel op papier afgenomen.                                                                                                            Het digitaal verwerken van de opdrachten heeft als voordeel dat
als de kinderen zelfstandig werken aan de taken, de leerkracht de resultaten kan volgen in de online leerkrachtapplicatie. Ook kan de leerkracht zien of de kinderen de hoofddoelen van de week begrijpen en direct ingrijpen als dat nodig is.