De onderwijskrant

Om de week verschijnt er een nieuwsbrief en daarin staan, zoals u weet, voornamelijk huishoudelijke mededelingen.
Maar natuurlijk hebben we u ook veel te melden over allerlei onderwijsinhoudelijke zaken op KOC de Brakken en dit komt voortaan in de onderwijskrant te staan. Deze onderwijskrant verschijnt ieder kwartaal. We hopen u op deze manier goed te informeren over de ontwikkelingen op onderwijskundig gebied op onze school. 

Onderwijskrant 5: Speerpunten schooljaar 2020-2021

De onderwijskrant

Om de week verschijnt er een nieuwsbrief en daarin staan, zoals u weet, voornamelijk huishoudelijke mededelingen. Maar natuurlijk hebben we u ook veel te melden over allerlei onderwijsinhoudelijke zaken op KOC de Brakken en dit kunt u lezen in de  onderwijskrant. Deze onderwijskrant verschijnt drie keer per schooljaar. We hopen u op deze manier goed te informeren over de ontwikkelingen op onderwijskundig gebied op onze school.

Op de website www.brakken.nl kunt u onderstaande onderwijskranten vinden:

 • Motiverend leesonderwijs
 • Lezen buiten de groep
 • Betrokken en zelfstandige leerlingen
 • Samenwerking met Harlekijn

Dit keer staat in de onderwijskrant de schoolontwikkeling 2020-2021 van KOC De Brakken centraal, uitgewerkt in een viertal speerpunten. Hierbij vormen onze kernwaarden onze basiswaarden op grond waarvan onderwijskundige keuzes worden gemaakt.

Onze kernwaarden:
Veilige sfeer: "op onze school heerst rust en structuur"

Samen: "groeien doe je met elkaar"

Maatwerk: "we bieden onderwijs op maat"

Speerpunt 1: Het verstevigen van het opbrengstgericht werken

Op onze school werken we opbrengstgericht volgens de 4D aanpak (data-duiden-doelen-doen). De toetsgegevens (data) worden geanalyseerd (duiden) en vergeleken met normen/standaarden en daaruit volgen de doelen en de acties (doen). 

Het behalen van de schoolstandaard (resultaten die we willen behalen, passend bij onze leerlingen) vormt de basis voor ons onderwijsaanbod en voor de drie aanpakken die leerkrachten voor hun eigen groep vormgeven: basis, intensief en verdiepte aanpak:

 • Basis aanpak: leerlingen volgen de basis lesstof en bijbehorende instructie. 
 • Intensieve aanpak: leerlingen hebben behoefte aan extra (verlengde) instructie op de basis lesstof en/of werken op een individuele leerlijn. Veel oefenen en herhalen van de aangeboden lesstof is voor deze leerlingen essentieel.
 • Verdiepte aanpak: leerlingen hebben onvoldoende uitdaging aan de basis lesstof. Deze lesstof wordt gecompact en er wordt instructie gegeven op aanvullende, verdiepende opdrachten.

We streven naar zo hoog mogelijke opbrengsten m.b.t. met name taal, rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. We achten het van belang dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden, en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend (en succesvol) vervolgonderwijs. 

Speerpunt 2: Het eigenaarschap van de leerlingen versterken

Om kinderen goed voor te bereiden op de toekomst kunnen we ze niet altijd de kennis geven die ze later in hun werk nodig hebben, maar we kunnen ze wél leren hoe ze zichzelf blijven ontwikkelen. Op onze school gaan we gericht aan de slag om het eigenaarschap van onze leerlingen te versterken en om ze inzicht en verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen ontwikkeling en leerproces. We vinden het belangrijk om een leeromgeving te creëren waarin kinderen eigen doelen leren stellen en waarin je kinderen leert te reflecteren, na te denken en te praten over leren zodat ze een actieve leerhouding  ontwikkelen.


Dit schooljaar staan er een aantal studiedagen gepland. Op deze dagen wordt ons team begeleid door een onderwijsadviseur van het CED. De scholing voor de leerkrachten van groep 4 t/m 8 is gericht op het opzetten van een doorgaande leerlijn ‘leren leren’ en op het vergroten van eigenaarschap van de leerlingen met betrekking tot het vakgebied spelling. 

 De leerlijn ‘leren leren’ is verdeeld in 5 elementen:

 1. Taakaanpak
 2. Uitgestelde aandacht / hulp vragen
 3. Zelfstandig (door)werken
 4. Samenspelen en samenwerken
 5. Reflectie op werk

Speerpunt 3: Betekenisvol leren in thema’s (verder) vormgeven

Thematisch werken is een manier van werken waarbij activiteiten die de kinderen doen of die de kinderen worden aangeboden, zijn verbonden met een overkoepelend thema. In het thema kunnen meerdere ontwikkelingsgebieden via spel de aandacht krijgen. Het thema vormt daarbij een betekenisvolle context. Via de inhoud van een interessant thema in de klas komen de kinderen vlot tot leren. Wanneer kinderen intrinsiek gemotiveerd zijn, zullen kinderen zich sneller ontwikkelen. 


Groep 1-2

In de kleutergroepen moeten kinderen kunnen spelen, maar we willen ze ook uitdagen tot leren. Hoe kunnen spelen en leren op een verantwoorde manier samenkomen?

De scholing voor de leerkrachten groep 1-2 is erop gericht om een beredeneerd aanbod voor groep 1-2 samen te stellen, waar thematisch werken de kapstok vormt om leerstofgerichte oefeningen aan op te hangen. We willen ervoor zorgen dat ook met opbrengstgericht werken, kleuters kunnen blijven spelen in een rijke speel-leeromgeving. We vinden het belangrijk om goed aan te sluiten bij de behoefte van de kleuter om te spelen en om goed aan te sluiten bij de gestelde doelen.


Groep 3

De kinderen in groep 3 zijn echter nog maar net kleuter-af, hebben nog steeds een grote speelbehoefte en zijn tegelijkertijd al behoorlijk zelfstandig. Hoe zorgen we voor een goede continuïteit m.b.t. de spelontwikkeling, rekening houdend met de onderwijsbehoeften van de kinderen van groep 3?

De scholing voor de groepen 3 is erop gericht om thematisch spel in groep 3 een plek te geven. Hierbij gaan we kijken naar mogelijkheden om vanuit de aanvankelijk lees- en rekenmethode de kinderen meer handelend, ontdekkend en samenwerkend te laten leren. 

Speerpunt 4: Het opzetten van een leerlijn digitale geletterdheid

Digitaal onderwijs is een onderdeel van het leren.
Op onze school besteden we structureel aandacht aan digitale vaardigheden.

De jongste leerlingen doen hun eerste ontdekkingen in de digitale wereld op aan de hand van eenvoudig en prikkelend lesmateriaal. Ze bereiden zich voor om op een later moment hun digitale kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Ze leren voornamelijk spelenderwijs en door middel van offline werkvormen.  

Vervolgens ontwikkelen de leerlingen steeds meer digitale kennis en vaardigheden. De leerlingen leren zowel online als offline met en van elkaar. 

Ons doel is om onze leerlingen goed voor te bereiden op een digitaliserende samenleving en de wijze waarop we dit gaan aanpakken, gaan we dit schooljaar beschrijven in een doorgaande leerlijn digitale geletterdheid. In het schooljaar 2021-2022 gaan we gericht aan de slag om deze doorgaande lijn goed tot uitvoering te brengen in de verschillende leerjaren. 

Na iedere studiedag krijgt u een terugkoppeling in de nieuwsbrief over de ontwikkelingen m.b.t. bovengenoemde speerpunten.

  Bezoekadres:
Burg. Sweensplein 7

5121 EM Rijen
0161-22 30 74
  KOC de Brakken
is onderdeel van
Stichting Nuwelijn en Muzerij
 

© 2021 KOC de Brakken